รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล อุทัยสวรรค์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39021001 ท่าอุทัย ระดับมาก
39021002 โนนสวาท ระดับดีเยี่ยม
39021003 หนองด้วง ระดับดีเยี่ยม
39021004 โนนสวรรค์ ระดับมาก
39021005 ซำขอนแก่น ระดับดี
39021006 ห้วยนาหลวง ระดับมาก
39021007 หนองไพบูลย์ ระดับดี
39021008 ชัยมงคล ระดับดีเยี่ยม
39021009 วังประทุม ระดับดี
39021010 หนองกุงศรี ระดับดีเยี่ยม
39021011 โพธิ์ศรีสมพร ระดับดี
39021012 ท่าอุทัยเหนือ ระดับมาก