รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล โนนเมือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39020901 โนนเมือง ระดับดีเยี่ยม
39020902 โนนม่วง ระดับดี
39020903 โนนไหม ระดับดีเยี่ยม
39020904 โนนศิลา ระดับดีเยี่ยม
39020905 โนนสง่า ระดับดี
39020906 ต้างคำ ระดับดีเยี่ยม
39020907 ภูพระ ระดับดีเยี่ยม
39020908 โนนผักหวาน ระดับดีเยี่ยม
39020909 มอเลี้ยว ระดับดีเยี่ยม
39020910 โนนเปรมชัย ระดับดี
39020911 โนนม่วงใต้ ระดับดีเยี่ยม
39020912 โนนชัยศรี ระดับดีเยี่ยม
39020913 นาอ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
39020914 บ้านโนนศิลาเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39020915 โนนผักหวานใต้ ระดับดีเยี่ยม