รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล เก่ากลอย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39020701 เก่ากลอย ระดับดีเยี่ยม
39020702 กุดกระสู้ ระดับดีเยี่ยม
39020703 หนองแสง ระดับดี
39020704 ยางชุม ระดับดี
39020705 ขอบเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
39020706 หนองแวงคำ ระดับดี
39020707 นาสมใจ ระดับดี
39020708 โนนสะอาด ระดับดี
39020709 ภูหลาว ระดับดี
39020710 กู่ทอง ระดับดี
39020711 ทุ่งกุลาพัฒนา ระดับดี
39020712 ยางชุมเหนือ ระดับดี
39020713 กุดกระสู้ใต้ ระดับดีเยี่ยม