รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล ฝั่งแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39020601 เอื้อง ระดับดีเยี่ยม
39020602 ก่าน ระดับดีเยี่ยม
39020603 โนนตาล ระดับดีเยี่ยม
39020604 ฝั่งแดง ระดับดี
39020605 วังเซียม ระดับดี
39020606 นาหนองทุ่ม ระดับดี
39020607 โนนธาตุ ระดับดีเยี่ยม
39020608 แสงดาว ระดับดีเยี่ยม
39020609 โนนสา ระดับดีเยี่ยม
39020610 โนนไร่ ระดับดีเยี่ยม
39020611 ฝั่งแดงน้อย ระดับดี
39020612 ซำเสี้ยว ระดับดีเยี่ยม
39020613 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
39020614 ศรีวิไล ระดับดีเยี่ยม
39020615 แสงอรุณ ระดับดีเยี่ยม
39020616 สุขสำราญ ระดับดีเยี่ยม
39020617 สง่านาเพียง ระดับดี
39020618 ฝั่งแดงกลาง ระดับดีเยี่ยม