รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล กุดดินจี่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39020501 กุดดินจี่ ระดับดี
39020502 ทุ่งโพธิ์ ระดับดี
39020503 นาหนองทุ่ม ระดับดี
39020504 หนองแต้ ระดับดี
39020505 อาบช้าง ระดับดี
39020506 ทรายอุดม ระดับมาก
39020507 โนนสูง ระดับดี
39020508 หม่าน ระดับดี
39020509 ศรีทองพัฒนา ระดับดี
39020510 โนนสว่าง ระดับดี
39020511 ร่องน้ำใส ระดับดี
39020512 หนองโสน ระดับดี
39020513 ภูดินทอง ระดับดี
39020514 หนองแต้เหนือ ระดับดี
39020515 โนนบวร ระดับดี
39020516 หม่านเหนือ ระดับดี
39020517 ทุ่งฝน ระดับดี
39020518 กุดดินจี่ใต้ ระดับดี
39020519 อาบช้างเหนือ ระดับดี
39020520 สว่างอรุณ ระดับดี
39020521 ร่องน้ำใสเหนือ ระดับดี