รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล ด่านช้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39020201 ศรีสังวาลย์ ระดับดีเยี่ยม
39020202 แก้วอุดม ระดับดีเยี่ยม
39020203 โป่งแค ระดับดีเยี่ยม
39020204 หนองบัวคำแสนใต้ ระดับดีเยี่ยม
39020205 หนองด่าน ระดับดีเยี่ยม
39020206 หนองด่าน ระดับดีเยี่ยม
39020207 นากุดผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
39020208 แก้วมุงคุณ ระดับดีเยี่ยม
39020209 หนองเอี่ยน ระดับดีเยี่ยม
39020210 โนนถาวร ระดับดีเยี่ยม
39020211 ด่านคำ ระดับพื้นฐาน
39020212 โป่งแคใต้ ระดับดีเยี่ยม
39020213 หนองบัวคำแสน ระดับดีเยี่ยม
39020214 ด่านช้าง ระดับดีเยี่ยม