รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล นากลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39020101 กกค้อ ระดับดี
39020102 กกโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
39020103 กกค้อ ระดับพัฒนา
39020104 นครชัย ระดับดี
39020105 นันทจันทร์ ระดับดี
39020106 ภูน้อย ระดับพัฒนา
39020107 หนองบัวคำแสน ระดับพัฒนา
39020108 เลิศเสนีย์ ระดับดี
39020109 นครพัฒนา ระดับดี
39020110 โพธิ์แก้ว ระดับพัฒนา
39020111 หนองหญ้าปล้อง ระดับดีเยี่ยม
39020112 โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
39020113 ศิริชัย ระดับพื้นฐาน
39020114 หนองฉิมพัฒนา ระดับดี
39020115 หนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา ระดับดีเยี่ยม
39020116 สุขสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม