รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล หนองหว้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39011501 หนองหว้า ระดับมาก
39011502 สงเปลือย ระดับดี
39011503 ห้วยเตย ระดับดี
39011504 โคกสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39011505 เพ็กเฟื้อย ระดับดี
39011506 หนองผำ ระดับดีเยี่ยม
39011507 หนองหว้าน้อย ระดับดีเยี่ยม