รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล ป่าไม้งาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39011401 ลาด ระดับดี
39011402 ป่าไม้งาม ระดับดีเยี่ยม
39011403 โคกน้ำเกลี้ยง ระดับพัฒนา
39011404 โคกกลาง ระดับดี
39011405 โนนนาดี ระดับดี
39011406 โคกป่ากุง ระดับพัฒนา
39011407 บุ่งบก ระดับดีเยี่ยม
39011408 ห้วยหามต่าง ระดับดีเยี่ยม
39011409 ลาด ระดับดี
39011410 ระดับพัฒนา
39011411 ระดับดีเยี่ยม
39011412 บ้านใหม่โพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
39011413 บ้านลาดกลาง ระดับดี