รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล นาคำไฮ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39011303 บ้านโนนสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
39011304 บ้านหนองกุง ยังไม่ประเมิน
39011311 บ้านกุดฉิม ยังไม่ประเมิน
39011309 บ้านโนนสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
39011301 บ้านกุดฉิม ยังไม่ประเมิน
39011308 บ้านฮ่องข่า ยังไม่ประเมิน
39011302 นาคำไฮ ยังไม่ประเมิน
39011305 นาคำไฮน้อย ยังไม่ประเมิน
39011306 นาคำไฮใต้ ยังไม่ประเมิน
39011307 สว่างอำนวย ยังไม่ประเมิน
39011310 นาคำไฮใหม่ ยังไม่ประเมิน