รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล โนนทัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39011201 โนนทัน ระดับดีเยี่ยม
39011202 โนนทอง ระดับมาก
39011203 โค้งสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39011204 ถ้ำกลองเพล ระดับดี
39011205 อ่างบูรพา ระดับดีเยี่ยม
39011206 ห้วยเดื่อ ระดับมาก
39011207 ภูพานคำ ระดับดีเยี่ยม
39011208 หนองบัวเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39011209 ห้วยเดื่อเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39011210 ห้วยเดื่อพัฒนา ระดับดีเยี่ยม