รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล กุดจิก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39011101 กุดจิก ระดับดีเยี่ยม
39011102 ทุ่งโปร่ง ระดับดี
39011103 ทุ่งโปร่งใต้ ระดับมาก
39011104 ยางหลวงเหนือ ระดับมาก
39011105 ยางหลวงใต้ ระดับดีเยี่ยม
39011106 โพธิ์ศรีสะอาด ระดับดีเยี่ยม
39011107 โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
39011108 โนนอุดม ระดับดีเยี่ยม
39011109 โพธิ์ศรีเหนือ ระดับพัฒนา
39011110 ยางหลวงพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39011111 ทุ่งโปร่งสามัคคี ระดับดีเยี่ยม
39011112 ทุ่งโปร่งพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39011113 ทุ่งโปร่งศรีวิไล ระดับพัฒนา
39011114 โพธิ์ศรีพัฒนา ระดับดีเยี่ยม