รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล ลำภู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39011001 ลำภู ระดับดีเยี่ยม
39011002 หมากเสื่อม ระดับดีเยี่ยม
39011003 ห้วยเชียง ระดับดีเยี่ยม
39011004 กลาง ระดับดีเยี่ยม
39011005 เหนือ ระดับดีเยี่ยม
39011006 ท่าเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
39011007 ดอนขี ระดับดี
39011008 นาแค ระดับดีเยี่ยม
39011009 หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
39011010 ศรีสง่าเมือง ระดับดีเยี่ยม
39011011 ลำภูเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39011012 พิทักษ์ประทุมเมือง ระดับดี