รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล โนนขมิ้น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010901 โนนขมิ้น ระดับดี
39010902 นาเลิง ระดับดี
39010903 โนนคูณ ระดับพัฒนา
39010904 ห้วยโจด ระดับดีเยี่ยม
39010905 โสกปลาดุก ระดับดี
39010906 ทุ่งสว่าง ระดับดี
39010907 ใหม่แหลมทอง ระดับดี
39010909 ห้วยไร่ ระดับพื้นฐาน
39010910 โนนสำราญ ระดับดี
39010908 บ้านเก่าโกใต้ ระดับพัฒนา