รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล บ้านพร้าว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010801 พร้าว ระดับดีเยี่ยม
39010802 หัน ระดับดีเยี่ยม
39010803 โคกม่วย ระดับดีเยี่ยม
39010804 ป่าคา ระดับดีเยี่ยม
39010805 บก ระดับดี
39010806 โนนเรียง ระดับดีเยี่ยม
39010807 ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
39010808 โนนสูง ระดับมาก
39010809 พันดอน ระดับดี
39010810 ห้วยค้อ ระดับดี
39010811 หัวขัว ระดับดีเยี่ยม
39010812 โนนสำราญ ระดับดี
39010813 นาล้อม ระดับดี
39010814 ท่าโพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
39010815 ใหม่วังทอง ระดับมาก