รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล นามะเฟือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010701 นามะเฟือง ระดับดีเยี่ยม
39010702 เหล่าโพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
39010703 นาอ่าง ระดับดีเยี่ยม
39010704 ทรายงาม ระดับดีเยี่ยม
39010705 โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
39010706 หนองศาลา ระดับดีเยี่ยม
39010707 กุดเต่า ระดับดีเยี่ยม
39010708 โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
39010709 นามะเฟือง ระดับดีเยี่ยม
39010710 หนองสองห้อง ระดับดีเยี่ยม