รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล บ้านขาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010601 ขาม ระดับดีเยี่ยม
39010602 ธาตุหาญเทาว์ ระดับพัฒนา
39010603 โนนคูณ ระดับดีเยี่ยม
39010604 หิน ระดับพัฒนา
39010605 ข้องโป้ ระดับดี
39010606 ค้อ ระดับดี
39010607 ดอนนาดี ระดับดีเยี่ยม
39010608 โคกกุง ระดับดีเยี่ยม
39010609 โนนหวาย ระดับดี
39010610 ศรีมงคล ระดับดีเยี่ยม
39010611 ข้องโป้ ระดับดี
39010612 โคกกุงใต้ ระดับดีเยี่ยม
39010613 ธาตุใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39010614 ขามใหม่ ระดับดีเยี่ยม