รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล หัวนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010501 หัวนา ระดับดีเยี่ยม
39010502 ดอนเข็ม ระดับดีเยี่ยม
39010503 ข่า ระดับดีเยี่ยม
39010504 โนนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39010505 หนองแก ระดับดีเยี่ยม
39010506 ดินทรายอ่อน ระดับดีเยี่ยม
39010507 นาล้อม ระดับดีเยี่ยม
39010508 หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
39010509 โนนม่วง ระดับดีเยี่ยม
39010510 ดอนหัน ระดับดีเยี่ยม
39010511 ข่าน้อย ระดับดีเยี่ยม
39010512 ดินทรายอ่อนเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39010513 โพธิ์ศรีสำราญ ระดับดีเยี่ยม
39010514 แสงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39010515 ดอนเข็มใต้ ระดับดีเยี่ยม
39010516 ทรายทอง ระดับดีเยี่ยม