รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล หนองสวรรค์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010401 หนองสวรรค์ ระดับพัฒนา
39010402 โนนงาม ระดับมาก
39010403 หนองบัวโซม ระดับพัฒนา
39010404 หินลับ ระดับพัฒนา
39010405 กองแป่ม ระดับพัฒนา
39010406 หนองปลาขาว ระดับพัฒนา
39010407 ศิลามงคล ระดับพัฒนา
39010408 โคกกลาง ระดับพัฒนา
39010409 ใหม่หนองปลาขาว ระดับพัฒนา
39010410 ใหม่ศิลามงคล ระดับพัฒนา