รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล โพธิ์ชัย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010301 เหล่าโพธิ์ชัย ระดับมาก
39010302 ดอนหัน ระดับพัฒนา
39010303 ตำแย ระดับมาก
39010304 โนนบก ระดับมาก
39010305 บ้านห้วยลึก ระดับมาก
39010306 คึมชาติ ระดับดี
39010307 โคกน้ำเกลี้ยง ระดับมาก
39010308 โนนสงเปลือย ระดับมาก
39010309 เหล่าใต้ ระดับมาก
39010310 สว่างพัฒนา ระดับมาก
39010311 ห้วยบง ระดับมาก
39010313 บ้านหนองกุงพัฒนา ระดับมาก
39010312 สว่างพัฒนานอกเขต ระดับมาก