รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล หนองภัยศูนย์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010201 หนองภัยศูนย์ใต้ ระดับดีเยี่ยม
39010202 นาลาดควาย ระดับดีเยี่ยม
39010203 ดอนยานาง ระดับดีเยี่ยม
39010204 ดอนส้มโฮง ระดับดีเยี่ยม
39010205 ดอนน้อย ระดับดีเยี่ยม
39010206 โนนดู่ ระดับดีเยี่ยม
39010207 โนนหวาย ระดับดีเยี่ยม
39010208 คำบอน ระดับดีเยี่ยม
39010209 หนองภัยศูนย์เหนือ ระดับดีเยี่ยม
39010210 หว้าทอง ระดับดีเยี่ยม