รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู ตำบล หนองบัว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39010101 ใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39010102 เหล่าทอง ระดับดีเยี่ยม
39010103 จิก ระดับดีเยี่ยม
39010104 วังหมื่นเหนือ ระดับพัฒนา
39010106 เสาเล้า ระดับดีเยี่ยม
39010107 วังหมื่นใต้ ระดับดีเยี่ยม
39010108 วังนำขาวใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39010109 หาดสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39010110 โคกแก่นช้าง ระดับดีเยี่ยม
39010111 ห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม
39010112 ภูพานทอง ระดับดีเยี่ยม
39010113 ห้วยบง ระดับดีเยี่ยม
39010114 ทานตะวัน ระดับดีเยี่ยม
39010115 สะพานทอง ระดับดีเยี่ยม
39010116 สุขเกษม ระดับดีเยี่ยม
39010117 วังหมื่นใต้น้อย ระดับดีเยี่ยม
39010118 บ้านเอื้อาทร ระดับดีเยี่ยม
39010105 วังน้ำขาว ระดับพัฒนา