รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บุ่งคล้า ตำบล โคกกว้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38080306 ดอนใหญ่ ยังไม่ประเมิน
38080305 โนนไพศาล ยังไม่ประเมิน
38080304 ท่าส้มโฮง ยังไม่ประเมิน
38080303 หาดแฮ่ ยังไม่ประเมิน
38080302 หนองบ่อ ยังไม่ประเมิน
38080301 โคกกว้าง ยังไม่ประเมิน
38080307 ท่าศิริขันธ์ ยังไม่ประเมิน
38080308 สมพร ยังไม่ประเมิน
38080309 บึงสำราญ ยังไม่ประเมิน