รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บุ่งคล้า ตำบล หนองเดิ่น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38080205 ห้วยเล็บมือ ระดับพัฒนา
38080204 หนองคังคา ระดับดีเยี่ยม
38080203 หนองเดิ่นทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
38080202 หนองเดิ่นเหนือ ระดับดีเยี่ยม
38080201 หนองเดิ่นท่า ระดับดี
38080206 ภูสวาท ระดับพัฒนา
38080207 เทพมีชัย ระดับพัฒนา