รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บุ่งคล้า ตำบล หนองเดิ่น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38080205 ห้วยเล็บมือ ยังไม่ประเมิน
38080204 หนองคังคา ยังไม่ประเมิน
38080203 หนองเดิ่นทุ่ง ยังไม่ประเมิน
38080202 หนองเดิ่นเหนือ ยังไม่ประเมิน
38080201 หนองเดิ่นท่า ยังไม่ประเมิน
38080206 ภูสวาท ยังไม่ประเมิน
38080207 เทพมีชัย ยังไม่ประเมิน