รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บุ่งคล้า ตำบล บุ่งคล้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38080107 ขามเปี้ย ยังไม่ประเมิน
38080106 ดอนแพง ยังไม่ประเมิน
38080104 นาจาน ยังไม่ประเมิน
38080105 ดอนจิก ยังไม่ประเมิน
38080103 บุ่งคล้าเหนือ ยังไม่ประเมิน
38080102 บุ่งคล้าทุ่ง ยังไม่ประเมิน
38080101 บุ่งคล้า ยังไม่ประเมิน
38080108 ซำบอน ยังไม่ประเมิน
38080109 โนนสะอาด ยังไม่ประเมิน