รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บุ่งคล้า ตำบล บุ่งคล้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38080107 ขามเปี้ย ระดับมาก
38080106 ดอนแพง ระดับดี
38080104 นาจาน ระดับดีเยี่ยม
38080105 ดอนจิก ระดับดี
38080103 บุ่งคล้าเหนือ ระดับดี
38080102 บุ่งคล้าทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
38080101 บุ่งคล้า ระดับดีเยี่ยม
38080108 ซำบอน ระดับดีเยี่ยม
38080109 โนนสะอาด ระดับพัฒนา