รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ศรีวิไล ตำบล นาสิงห์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38070506 นาทรายเจริญสุข ยังไม่ประเมิน
38070505 ทรายทอง ยังไม่ประเมิน
38070504 นาทรายสามัคคี ยังไม่ประเมิน
38070503 นาสิงห์ ยังไม่ประเมิน
38070502 นาทราย ยังไม่ประเมิน
38070501 นาสิงห์สาคร ยังไม่ประเมิน
38070507 นาสิงห์บุรี ยังไม่ประเมิน
38070508 นาสิงห์รุ่งเรือง ยังไม่ประเมิน