รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ศรีวิไล ตำบล นาสะแบง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38070407 โนนสว่าง ยังไม่ประเมิน
38070406 หนองบัวเงิน ยังไม่ประเมิน
38070405 หนองบัวงาม ยังไม่ประเมิน
38070404 หนองจิก ยังไม่ประเมิน
38070403 นาสะแบงสามัคคี ยังไม่ประเมิน
38070402 นาสะแบงทุ่ง ยังไม่ประเมิน
38070401 นาสะแบง ยังไม่ประเมิน
38070408 สันทรายงาม ยังไม่ประเมิน
38070409 ใหม่ชมภู ยังไม่ประเมิน