รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ศรีวิไล ตำบล นาแสง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38070303 บ้านนาคำแคน ยังไม่ประเมิน
38070309 บ้านเกษมสามัคคี ระดับดีเยี่ยม
38070308 บ้านแสงเจริญ ระดับดีเยี่ยม
38070307 บ้านแสงสาคร ระดับดีเยี่ยม
38070305 บ้านเกษมพัฒนา ระดับดี
38070304 บ้านคำไชยวาล ระดับดี
38070302 บ้านดงเกษม ระดับดี
38070301 บ้านนาแสง ระดับมาก
38070306 บ้านคำแคนพัฒนา ยังไม่ประเมิน