รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ศรีวิไล ตำบล ชุมภูพร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38070209 ทุ่งสว่าง ยังไม่ประเมิน
38070208 โคกสำราญสามัคคี ยังไม่ประเมิน
38070207 โนนม่วง ยังไม่ประเมิน
38070206 โคกสำราญ ยังไม่ประเมิน
38070205 พรสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38070204 ห้วยลึกสันติสุข ยังไม่ประเมิน
38070203 ห้วยลึก ยังไม่ประเมิน
38070202 โสกก่าม ยังไม่ประเมิน
38070201 ชุมภูพร ยังไม่ประเมิน
38070210 ห้วยลึกอินทรนิมิต ยังไม่ประเมิน
38070211 โนนไทยประสิทธิ์ ยังไม่ประเมิน
38070212 พรมงคล ยังไม่ประเมิน
38070213 โคกสำราญรุ่งเรือง ยังไม่ประเมิน