รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ศรีวิไล ตำบล ศรีวิไล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38070109 ผาสุก ยังไม่ประเมิน
38070108 โนนมณี ยังไม่ประเมิน
38070107 อู่คำ ยังไม่ประเมิน
38070106 หนอจันทน์สาคร ยังไม่ประเมิน
38070105 หนองจันทน์ ยังไม่ประเมิน
38070104 ใหม่พัฒนา ยังไม่ประเมิน
38070103 ศรีวิไลสามัคคี ยังไม่ประเมิน
38070102 ศรีวิไลชุมพร ยังไม่ประเมิน
38070101 ศรีวิไล ยังไม่ประเมิน
38070110 คำประเสริฐ ยังไม่ประเมิน
38070111 ศรีวิไลรุ่งเรือง ยังไม่ประเมิน
38070112 ศรีวิไลพัฒนา ยังไม่ประเมิน