รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล ท่าดอกคำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060404 หนองแสง ยังไม่ประเมิน
38060405 โนนสา ยังไม่ประเมิน
38060413 หนองฮู ยังไม่ประเมิน
38060412 ไทยเจริญใต้ ยังไม่ประเมิน
38060411 หนองแสงพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38060410 โชคอำนวย ยังไม่ประเมิน
38060409 ท่าดอกคำเหนือ ยังไม่ประเมิน
38060408 หนองฮู ยังไม่ประเมิน
38060407 ฝอยลม ยังไม่ประเมิน
38060406 เหล่าหมากผาง ยังไม่ประเมิน
38060403 ไทยเจริญ ยังไม่ประเมิน
38060402 ท่าไร่ ระดับดี
38060401 ท่าดอกคำ ระดับดี