รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล ดงบัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060309 บ้านเหล่าดอกไม้ ยังไม่ประเมิน
38060308 บ้านดงเรือ ยังไม่ประเมิน
38060307 บ้านโนนสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
38060306 บ้านโนนสวาท ยังไม่ประเมิน
38060305 บ้านดงบัง ระดับพัฒนา
38060304 บ้านดงโทน ยังไม่ประเมิน
38060303 บ้านเหล่าหลวง ยังไม่ประเมิน
38060302 บ้านดงสรวง ยังไม่ประเมิน
38060301 บ้านท่าสีไค ยังไม่ประเมิน
38060310 บ้านดงบังใต้ ยังไม่ประเมิน
38060311 บ้านท่าสีไคเหนือ ยังไม่ประเมิน