รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล โพธิ์หมากแข้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060207 ดงชมภู ยังไม่ประเมิน
38060206 ดงสว่าง ยังไม่ประเมิน
38060205 นาอ่าง ยังไม่ประเมิน
38060204 บัวโคก ยังไม่ประเมิน
38060203 โนนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38060202 โนนหนามแท่ง ยังไม่ประเมิน
38060201 โพธิ์หมากแข้ง ยังไม่ประเมิน
38060215 หนองบัวงาม ยังไม่ประเมิน
38060214 บัวโคกใหม่ ยังไม่ประเมิน
38060208 บัวโคกใต้ ยังไม่ประเมิน
38060209 หนองสิม ยังไม่ประเมิน
38060210 โนนจำปาทอง ยังไม่ประเมิน
38060211 โนนศิลา ยังไม่ประเมิน
38060212 นาสาร ยังไม่ประเมิน
38060213 โนนชมภู ยังไม่ประเมิน
38060216 บ้านใหม่ภูเจริญ ยังไม่ประเมิน