รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล บึงโขงหลง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060108 บึงเจริญ ยังไม่ประเมิน
38060103 คำสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
38060102 โนนสว่าง ยังไม่ประเมิน
38060101 ดอนกลาง ยังไม่ประเมิน
38060116 ห้วยหินลาด ยังไม่ประเมิน
38060115 เทพบันดาล ยังไม่ประเมิน
38060114 โนนสวนปอเหนือ ยังไม่ประเมิน
38060107 นาขาม ยังไม่ประเมิน
38060106 โนนสวนปอ ยังไม่ประเมิน
38060105 โสกพอก ยังไม่ประเมิน
38060104 โสกโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
38060109 สระแก้ว ยังไม่ประเมิน
38060110 โนนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38060111 โนนสว่างเหนือ ยังไม่ประเมิน
38060112 บึงโขงหลง ยังไม่ประเมิน
38060117 ทรายทอง ยังไม่ประเมิน
38060113 สว่างพัฒนา ยังไม่ประเมิน