รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ปากคาด ตำบล นาดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38050606 ชัยเจริญ ยังไม่ประเมิน
38050605 โสกบง ยังไม่ประเมิน
38050604 นาดงน้อย ยังไม่ประเมิน
38050603 นาดงใหญ่ ยังไม่ประเมิน
38050602 โนนสำราญ ยังไม่ประเมิน
38050601 บ้านไร่ ยังไม่ประเมิน
38050607 ดาลบังบด ยังไม่ประเมิน
38050608 ห้วยมะยม ยังไม่ประเมิน