รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ปากคาด ตำบล สมสนุก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38050506 ศรีสุขพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38050505 โป่งไฮ ยังไม่ประเมิน
38050504 สมสนุก ยังไม่ประเมิน
38050503 โนนถวัลย์ ยังไม่ประเมิน
38050502 โนนบุญมี ยังไม่ประเมิน
38050501 ศรีสว่างพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38050507 หนองแวงใน ยังไม่ประเมิน
38050508 ปทุมรัตน์ ยังไม่ประเมิน