รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ปากคาด ตำบล โนนศิลา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38050410 โนนทรายทอง ยังไม่ประเมิน
38050409 ทุ่งรวงทอง ยังไม่ประเมิน
38050408 พรสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
38050407 โนนเสถียร ยังไม่ประเมิน
38050406 โนนก่อ ระดับดีเยี่ยม
38050405 ดอนเมืองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
38050404 โนนชัยศรี ระดับดี
38050403 โนนบก ยังไม่ประเมิน
38050402 หนองบัวบาน ระดับดี
38050401 โนนศิลา ระดับดีเยี่ยม
38050411 ศรีสมบัติ ระดับดี
38050412 ชัยพร ยังไม่ประเมิน