รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ ปากคาด ตำบล หนองยอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38050209 บะยาวเหนือ ระดับดี
38050208 บะยาว ระดับดี
38050207 ห้วยเดือนห้า ระดับดีเยี่ยม
38050206 โคกสะอาด ระดับดี
38050205 เจริญสว่าง ระดับดี
38050204 หนองยอง ระดับดีเยี่ยม
38050203 โคกก่อง ระดับพัฒนา
38050202 โสกแวง ระดับดี
38050201 ดงบังใต้ ระดับพัฒนา
38050210 บะยาวใต้ ระดับดี
38050211 ห้วยแคน ระดับดี