รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล โสกก่าม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040909 ถ้ำพระ ระดับดีเยี่ยม
38040908 หนองปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
38040907 โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
38040906 ดงสว่าง ระดับดีเยี่ยม
38040905 บ่อพนา ระดับดีเยี่ยม
38040904 หนองปะต่าง ระดับดีเยี่ยม
38040903 ยางเรียน ระดับดีเยี่ยม
38040902 นาตาไก้ ระดับดีเยี่ยม
38040901 โสกก่าม ระดับดีเยี่ยม
38040910 โนนสำราญใต้ ระดับดีเยี่ยม
38040911 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
38040912 เจริญสุข ระดับดีเยี่ยม