รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล หนองทุ่ม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040809 บ้านท่าแคนงาม ยังไม่ประเมิน
38040808 บ้านเหล่า ยังไม่ประเมิน
38040807 บ้านกุดสิม ยังไม่ประเมิน
38040806 บ้านหนองจิก ยังไม่ประเมิน
38040805 บ้านโคกก่อง ยังไม่ประเมิน
38040804 บ้านดงตอกแป้น ยังไม่ประเมิน
38040803 บ้านเหล่าสวนกล้วย ยังไม่ประเมิน
38040802 บ้านบึงค็ง ยังไม่ประเมิน
38040801 บ้านหนองทุ่ม ยังไม่ประเมิน
38040810 บ้านมงคลพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38040811 บ้านปิยะชน ยังไม่ประเมิน
38040812 บ้านหนองทุ่มใต้ ยังไม่ประเมิน
38040813 บ้านกุดสิมเหนือ ยังไม่ประเมิน