รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล ท่าสะอาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040710 ป่าก่อ ระดับดี
38040709 อุดมพร ระดับดี
38040708 ใหม่สามัคคี ระดับดี
38040707 โนนสวาท ระดับดี
38040706 สมสนุก ระดับดี
38040705 ยางชุม ระดับดี
38040704 ตาลเดี่ยว ระดับดี
38040703 หัวแฮต ระดับดี
38040702 ม่วงคัน ระดับดี
38040701 ท่าสะอาด ระดับดี
38040711 ท่าสะอาดใต้ ระดับดี
38040712 สุขเจริญ ระดับดี
38040713 ทรายทอง ระดับดี
38040731 บ้านท่าสะอาด ยังไม่ประเมิน
38040732 บ้านม่วงคัน ยังไม่ประเมิน
38040733 บ้านหัวแฮต ยังไม่ประเมิน
38040734 บ้านตาลเดี่ยว ยังไม่ประเมิน
38040735 บ้านยางชุม ยังไม่ประเมิน
38040736 บ้านสมสนุก ยังไม่ประเมิน
38040737 บ้านโนนสวาท ยังไม่ประเมิน
38040738 บ้านใหม่สามัคคี ยังไม่ประเมิน
38040739 บ้านอุดมพร ยังไม่ประเมิน
38040740 บ้านป่าก่อ ยังไม่ประเมิน
38040741 บ้านท่าสะอาดใต้ ยังไม่ประเมิน
38040742 บ้านสุขเจริญ ยังไม่ประเมิน
38040743 บ้านทรายทอง ยังไม่ประเมิน