รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล น้ำจั้น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040610 บ้านสันติภาพ ระดับพัฒนา
38040609 หนองปลาโด ยังไม่ประเมิน
38040608 บ้านหนองนาแซง ยังไม่ประเมิน
38040607 บ้านหนองคล้า ระดับพัฒนา
38040606 หนองตีนเผือก ยังไม่ประเมิน
38040605 บ้านดงกะพุง ยังไม่ประเมิน
38040604 บ้านเหล่าคาม ไม่ผ่านเกณฑ์
38040603 ท่าม่วง ยังไม่ประเมิน
38040602 บ้านคำบอน ระดับพัฒนา
38040601 บ้านนำจั้น ยังไม่ประเมิน
38040611 บ้านคำบอนใต้ ระดับพัฒนา
38040612 บ้านท่าม่วงใต้ ยังไม่ประเมิน
38040613 บ้านคำบอนใหม่ ยังไม่ประเมิน