รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล ป่งไฮ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040517 หนองไข่นก ยังไม่ประเมิน
38040516 ท่าสวรรค์เหนือ ยังไม่ประเมิน
38040513 หนองแก่งทราย ยังไม่ประเมิน
38040509 ดอนก่อ ยังไม่ประเมิน
38040508 สังคมพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38040507 ท่าสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38040506 โนนหนามแท่ง ยังไม่ประเมิน
38040505 ท่าไร่ ยังไม่ประเมิน
38040504 โคกโขง ยังไม่ประเมิน
38040514 ท่าเชียงเครือใต้ ระดับดีเยี่ยม
38040512 โนนตาผา ระดับดีเยี่ยม
38040502 ท่าเชียงเครือ ระดับดีเยี่ยม
38040501 ป่งไฮ ยังไม่ประเมิน
38040503 หนองชัยวาน ยังไม่ประเมิน
38040510 โชคชัย ยังไม่ประเมิน
38040511 ท่าช้าง ยังไม่ประเมิน
38040515 หนองชัยวานใต้ ยังไม่ประเมิน
38040518 ทุ่งเจริญ ยังไม่ประเมิน