รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล บ้านต้อง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040412 บ้านดอนเสียดใต้ ระดับดีเยี่ยม
38040411 บ้านดอนเสียดเหนือ ระดับดีเยี่ยม
38040410 บ้านภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
38040409 บ้านคำชมภู ยังไม่ประเมิน
38040408 บ้านดอนสวรรค์ ระดับพัฒนา
38040407 บ้านโนนยางคำ ระดับพื้นฐาน
38040405 บ้านโนนสวนหม่อน ระดับพื้นฐาน
38040402 บ้านโคกกะแซ ระดับพื้นฐาน
38040401 บ้านต้อง ระดับพัฒนา
38040406 บ้านศิริพัฒน์ ระดับพื้นฐาน
38040404 บ้านทุ่งทรายจก ระดับพื้นฐาน
38040403 บ้านดอนเสียด ระดับดีเยี่ยม
38040413 บ้านศิริมงคล ระดับพัฒนา
38040414 บ้านภูทรายทอง ระดับพัฒนา
38040415 บ้านโคกแสงทอง ระดับพัฒนา
38040433 บ้านดอนเสียด ยังไม่ประเมิน
38040434 บ้านทุ่งทรายจก ยังไม่ประเมิน
38040436 บ้านศิริพัฒน์ ยังไม่ประเมิน
38040440 บ้านภูเงิน ยังไม่ประเมิน
38040441 บ้านดอนเสียดเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040442 บ้านดอนเสียดใต้ ยังไม่ประเมิน
38040443 บ้านศิริมงคล ยังไม่ประเมิน
38040444 บ้านภูทรายทอง ยังไม่ประเมิน