รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล ท่ากกแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040314 ท่ากกแดงกลาง ยังไม่ประเมิน
38040313 เนินไผ่ ยังไม่ประเมิน
38040312 ศิริเจริญ ยังไม่ประเมิน
38040311 ท่ากกแดงเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040310 หนองสิมพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38040309 ท่าดอกคูณ ยังไม่ประเมิน
38040308 ศรีอำนวยพร ยังไม่ประเมิน
38040307 โนนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38040306 หนองบัวแดง ยังไม่ประเมิน
38040305 โพธิ์น้อย ยังไม่ประเมิน
38040304 ท่ากกต้อง ยังไม่ประเมิน
38040303 โนนพระทราย ยังไม่ประเมิน
38040302 หนองหิ้ง ยังไม่ประเมิน
38040301 ท่ากกแดง ยังไม่ประเมิน
38040315 หนองบัวเงิน ยังไม่ประเมิน
38040316 โชคอำนวย ยังไม่ประเมิน