รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล ซาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040208 ท่าเรือ ยังไม่ประเมิน
38040207 สันกำแพง ยังไม่ประเมิน
38040206 ดงสาร ยังไม่ประเมิน
38040205 หนองยาง ยังไม่ประเมิน
38040204 โคกบริการ ยังไม่ประเมิน
38040203 ซ่อมกอก ยังไม่ประเมิน
38040202 ท่าสำราญ ยังไม่ประเมิน
38040201 ซาง ยังไม่ประเมิน
38040213 ซางเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040209 ซางใต้ ยังไม่ประเมิน
38040210 โนนสง่า ยังไม่ประเมิน
38040211 ซ่อมกอกเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040212 ท่าสำราญเหนือ ยังไม่ประเมิน