รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา ตำบล เซกา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38040118 พัฒนาภิบาล ยังไม่ประเมิน
38040117 ทรัพย์วังทอง ยังไม่ประเมิน
38040116 ศรีพนาเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040115 โคกพิทักษ์ ยังไม่ประเมิน
38040114 เซกาเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040113 ไทยเสรี ยังไม่ประเมิน
38040112 สุขสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
38040111 ดงไร่ ยังไม่ประเมิน
38040110 เซกาใต้ ยังไม่ประเมิน
38040109 ห้วยเรือ ยังไม่ประเมิน
38040108 สายปัญญา ยังไม่ประเมิน
38040107 ศรีพนา ยังไม่ประเมิน
38040106 โนนเหมือดแอ่ ยังไม่ประเมิน
38040105 นางัว ยังไม่ประเมิน
38040104 ห้วยผักขะ ยังไม่ประเมิน
38040103 โนนสูง ยังไม่ประเมิน
38040102 ห้วยคอม ยังไม่ประเมิน
38040101 เซกา ยังไม่ประเมิน
38040119 สายปัญญาเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040120 เทพมงคล ยังไม่ประเมิน
38040121 โนนสูงเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040122 ห้วยผักขะเหนือ ยังไม่ประเมิน
38040123 อุดมทรัพย์ ยังไม่ประเมิน