รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล เหล่าทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030706 ซำบอน ยังไม่ประเมิน
38030705 เหล่าทองพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38030704 เหล่าทอง ระดับดี
38030703 ศรีอุบล ระดับพัฒนา
38030702 คลองทิพย์ ระดับพัฒนา
38030701 โนนคำสอน ระดับพัฒนา
38030707 ทองหลาง ยังไม่ประเมิน
38030708 แสงทอง ยังไม่ประเมิน
38030709 เหล่าทองสามัคคี ยังไม่ประเมิน
38030710 เหล่าเงิน ยังไม่ประเมิน