รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล ถ้ำเจริญ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030607 ขี้เหล็กน้อย ยังไม่ประเมิน
38030606 โคกงาม ยังไม่ประเมิน
38030605 ศรีนาวา ยังไม่ประเมิน
38030604 ห้วยสะอาด ยังไม่ประเมิน
38030612 โคกกระแชพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38030611 ทรัพย์อุดม ยังไม่ประเมิน
38030610 โนนสวางใต้ ยังไม่ประเมิน
38030603 โนนสวาง ยังไม่ประเมิน
38030602 หนองแวง ยังไม่ประเมิน
38030601 ถ้ำเจริญ ยังไม่ประเมิน
38030608 โคกกระแช ยังไม่ประเมิน
38030609 ห้วยสะอาดหมู่ที่9 ยังไม่ประเมิน