รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล บัวตูม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030513 โนนสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
38030508 หนองนาดี ยังไม่ประเมิน
38030503 โนนอุดม ยังไม่ประเมิน
38030502 นาเหว่อ ยังไม่ประเมิน
38030512 ท่าเจริญ ยังไม่ประเมิน
38030511 ท่าคำมิด ยังไม่ประเมิน
38030510 หนองบัวทอง ยังไม่ประเมิน
38030509 สามหนอง ยังไม่ประเมิน
38030507 บัวตูม ยังไม่ประเมิน
38030506 โนนป่าบาก ยังไม่ประเมิน
38030505 ท่าคำรวม ยังไม่ประเมิน
38030504 สามหนอง ยังไม่ประเมิน
38030501 ตูม ยังไม่ประเมิน
38030514 โนนวิทยา ยังไม่ประเมิน